>4847991..4848290
MNDILLFPVITITKDELGQVEEDEVFSRQVFCKRKSVPQSEFFQAGQSNIKASHILIVHV
WDYQDERKVKYRDKEYSIYRTYERDDEKIELYCEVKAGV