>2945547..2945699
MNAMGSDYIREVNVVKSARVGYSKMLLGVYAYFIEHKQRNTLIWLPTDGDA