>5042389..5042922
MNAKIRYGLSAAVLALIAVGAPAPDILDQFLDEKEGNHTTAYRDGSGIWTICRGATMVDG
KPVIPGMKLS