>2888823..2889395
MNAIPYFDYSLAPFWPSYQNKVIGVLESALREQSGSRIRRILLRLPCEYDRTFSSRKIWF
GMDFIETVSALMNATPGRDLCWLLTHHPEKPEYHAVLCVRQEYFDGPELDRLILDAWSNV
LGFASPGEAKQYQKQITRDVVLDSRSPDCEERLKELIWAFSDFARDRRGVHDPEARYLAS
NPWYPVAGQL