>1026487..1026696
MMMMYYKTKENDMLDLICWNYYGFSSGAVEIVLRANPGLAEYELLPAGLIIKLPVIQKET
QKQVVKLWD