>3569879..3570262
MMKLWVINMKSRFVVFGASHSEGVSSKTGAPYLIPVLFVGKPIRQWKNDKGQCLTFGLQH
QEVKFVSSDAMTRKLEQTAFPVLVTFDNEPDPEDPSRNLVIDYQVVCSLFDNVPVGKPLD
KPQPIKS