>3367519..3367761
MMAIDISRAFVPLIGFRYYTHGEYVASIYGGRGKFQIYAYSFLITIDMPWRHVTKTSTDA
AAYFSPWRKKFTFRRWGSDQ