>1216915..1218579
MLTPSEYEHLCDQLITLYDELDRAVIDDMVRRMMRMGKVSDATSWQAKQLQEAGLLYEDI
ISEIAQHSDA