>3867951..3868832
MLSPYSVNLGCSWNSLTRNLTSPDNRVLSSVRDAAVHSDNGAQVKVGNRTYRVVATDNKF
CVTRESHSGCFTNLLHRLGWPKGEISRKIEVMLNASPVSAAMERGIVHSNRPDLPPVDYA
PPELPSVDYNRLSVPGNVIGKGGNAVVYEDAEDATKVLKMFTTSQSNEEVTSEVRCFNQY
YGAGSAEKIYGNNGDIIGIRMDKINGESLLNISSLPAQAEHAIYDMFDRLEQKGILFVDT
TETNILYDRAKNEFNPIDISSYNVSDRSWSESQIMQSYHGGKQDLISVVLSKI