>4529504..4529680
MLSPSQSLQYQKESVERALTCANCGQKLHVLEVHVCEHCCAELMSDPNSSMHEEEDYG