>complement(1536843..1538018)
MLSNKINSINPSLTLELSAKINKLKKEGIKVYNFTVGEPDFKTPRYIIDKTIEYLDNGIV
RYTDTSGIPDLREEISLKLNKFNHIKCDKDSIVVSTGAKQAIVNSLFALTNPNDEVLIPS
PYWLSYPEMCKLTDCKPVILPYNEHFKVDVDILNQYKNSNTKCLILNNPSNPTGVIYSKE
ELLSIGNWAVDNNIYIISDEIYERLSYDKEFISIGSLSDKINEITITINGFSKAYAMTGF
RLGYSCSSKEVSKLIKRLQGHITSNANTLSQIAGLTALKDESNEVEQMIVEFKSRRDYIV
SKLDEFNLEYIYPTGAFYVFIKMDQFYNSTINNSLELCNELLSKYNIAFVPGIVFGDDKY
IRMSYATSIEDIKQGLENLNNFISDHKKYSK