>1273205..1273624
MLQGINHICFSVSNLEKSIEFYQKILQAKLLVKGRKLAYFDLNGLWIALNVEEDIPRNEI
KQSYTHMAFTVTNEALDHLKEVLIQNDVNILPGRERDERDQRSLYFTDPDGHKFEFHTGT
LQNRLEYYKEDKKHMTFYI