>2807637..2807759
MLLFHFHHNRFGIRIRYTSLGNILKWLSPLLMDNHKMDMV