>1327415..1327648
MLKSTLIAKCLYQNRMVSSISIGESAVKSIFEEYFPGHDFNKWNTKLPPAVSTRILKATE
RASTIRVNYF