>1649864..1650766
MLKMVDVYSGSPRSFATQVGTDIIMVKATQGTYYVNPFCDNDYQAAKKAGKLLGVYHYAG
GGDPAVEANY