>8898..9296
MLKKMIGAIKAGQAYLGWDDALYRQTLARLTGKTSTTRCNLDELRIIREYMHEQGFPRKA
PAGKGRRPRVAMSRKSVLSKIEALLADAGRSWAYAEGLASHMYKQHVIEWLTDEQLFGVM
VALVKDSRRRNQ