>1567438..1567833
MKYRGRPAKYENPEDMQKLIVEYFNECAAEDKKPTVSGLGYILGMSRTDLMNYEKCFEYN
RLKQYDDSVRQGFVNTIKDAKRFIESCLEDKLVNSSTTPIGLIFALKNNYGWVDKQEIVN
TNNNIEVKLED