>complement(153057..153611)
MKYNKLVGAVLIGAVALTGAFEGKRNVAYQDVGGVWTVCNGETNGVKQGDKYTDAQCAEM
LAKSLEKHNKPLEKLDYQLPPNVHIATLDFAYNVGVGNLESSTLYRHLQNRQIQYACYQF
NRWTKVRIDGELRDCRNPQWNCRGIVVRREIETQLCLGQISVREALYRLGQLPTDEEVIN
AISQ