>461568..461921
MKYEVLGVYLVDFQKNRGGELSGKHYGLILSKMSDKDKTLLVAPMTSKKKGKKYKGGFTI
DCTKYQQNPTYEKAFIKIRKIREIDIRRIYGTKKYTLDEEDTEKLRGSMYQVFKFLK