>4312345..4312557
MKWYERYSLIVFLLAAIYYLFKGVFFTSLLLFMGCFWVFMAKCHRTLCLTLAIEVNRYLK
HNDNQQTKKD