>1340605..1341258
MKWYELARSRMKELGITQEKLAEELGMTQGGIGHWLRGSRHPSLDEIGVVFKYLGIDNVS
FNHDGTFSPAGEYSSAPVKKQYEYPVFSHVQAGMFSPELRTFTKGDAERWVSTTKKASDC
AFWLEVEGNSMTAPTGSKPSFPDGMLILVDPEQAVEPGDFCIARLGGDEFTFKKLIRDSG
QVFLQPLNPQYPMIPCNDSCSVVGKVIASQWPEETFS