>2557840..2558040
MKVKALEGDTVDSLCFRYYGTTQGVTEKVLDANPGLCQQVFLDAGQEVEMPEPEKKKREM
IQLWGE