>1422526..1423281
MKVISFLNIKGGVAKTTSCVNVAAELGKEGKKVLIIDIDPQSNATKYLNMYDSHVKGTYE
VLRGENIGIQATKYDGLWLLPGNINLIMSEGEILTDTKRVRETRLKKWLSVKNENTFDYI
LIDCPPSLGMLSTNALVASDYVIVPLKIDKFGLDGFEYLMSSIEGVREQFNPNLNLLGIL
ITMDRSTRIHKEIKQELKEELGDLIFNQTIRDNVDVVKSTFESTPVVYFNSRANASKDYK
NFVEELQCRLI