>2465587..2466216
MKTYTGFEAIERMKTNWIKEKNDFFAHTLKKGKHEVFGISSQRIVPSAIGMNFFFENEFV
DYEKPLNLEYGEMFVMESSNGKWYGILKEETQTKYYLIMGLKVGEYRFYENGCSFKRYQG
RTFRKATDEELEEFERFMVFYKKDRKMDEFKLGDICEREDVLYKVVVQTEDNKFEGVLGC
VAINEKDTPVKYFPVKSMELQFCVEDMVG