>576502..576768
MKTMNSVVKKLIGEITELAYEVTNKKRHDVFVRYSAHVNCIEVNYHKNGYYSGSPAIKIL
EHYINTESNTISKLKQCKRKIKKLLEER