>1817936..1818484
MKTIKAKTVALVIAMSASTSVYAFPGYQWEKAAQSVGIDPVMLYAVALAESASHRGLNMT
SPWPYAIRNGSNATYAKSKTEAEQLLNQALQESEKYQLDIGLMQINLHWHGHRVSSAAEL
LDPITNLTVGSSILAEAIKSSPNDLELGIGRYHSWNEERARWYGQRVLSIYRNILHELEV
RQ