>3374814..3375158
MKTFSETLKALRKSRSLRQEDLAHELNLSRSQINNYENGFSEPDLTTLFRLASYFNVTLD
VLTGYIDNSDDEMLHNTLLGVQKTYGVLSEHQRKNFCKQLDYYVRFLGENNEIL