>1408754..1409083
MKTFRWKVKPGMDVASAPSVRKVRFGDGYSQRAPAGLNANLKTYSVTLSVPREEATVLES
FLEEHGGWKA