>2816583..2816912
MKTFRWKVKPGMDVASAPSVRKVRFGDGYSQRAPAGLNADLKTYSVTLSVPRWEATALES
FLAEHGGWKAFLWTPPYEWRQIKVTCAKWSSRVSMLRVEFSAEFEQVVN