>4669162..4669335
MKSPYPTWRDGYRYQKADIMLNDVGSRPGQIDMFDETPPHANSKHLMQVVDASIALG