>2219932..2220480
MKSNWKVALIAFGSVVAVVLMCVFGVYSSQNRAIAMEEQVKTAQSDIKVQEKRRVDLVYN
LADCVKQYDSHEAETLKAVVDGRGQAGDIENVTTAITAVSEAYPELKSNENYKQLMNELS
ITENMIAEYRSNFNKQVKQYNRYVRKFPTSIFLNVTGYEKQSYSYLEYDVSEDAPQNLFG
DK