>1511927..1512235
MKRATMGAHEAAKVMSLAGIPITYEKLRFALQQGSFSEFAILIDMRDAKTKRGNYEFLIF
RKKLETYLRENCVDELSPAVVNMLYSGDYQYDISEGFEGKGT