>1298501..1299631
MKQTIPSSYVGLKINEWYTHIRQFHVAEAERVKLEVEREIEDMEEDQDLLLYYSLMEFRH
RVMLDYIKPF