>2930396..2930557
MKQLITDMTGLIGFGLLTAGVYLYAGLPASLMLSGCLLLLYALVVSMRRKHAS