>3903439..3904689
MKQEYGASQIQVLEGLEAVRKRPGMYIGSTSPRGLHHLVYEVVDNSIDEALQGYCSDIYV
SINEDGSVLV