>1764..2072
MKQEPLKAIDLEVLKALSKQAYLPKTADKISKDLNIDYYYTLKIFNKLEKKGLCDTWVVN
RKKEKETKNNYYKICHLNDLGKDLCTYLKRLDSVKTNKKDQQ