>1614604..1614816
MKNIGRIVSVECDFCADVKDSKRVEVSNLDDAEVSLDNDNDLSFTYYGSNGVDYLFVSIN
YCPMCGRSLG