>27534..28286
MKLVKNLEIVESIFGDWDETIIWSCVQGIMGEVFVDSLDQPKSSLAKLGRKSSFGFLAGQ
PTLFLLEVCSGEDIILVPQHKGWSDLIESTYGQNAHSFKRYATKKDTLFERSRLEKFVTQ
LPNGFELRAIDEKVYNSCLEKEWSQDLVANYATYQYYKKQGIGYVVYYQGNIIAGASSYS
TYKNGIEIEVDTHPDFRRRGLATIVAAQLILTCLDKGIYPSWDAHTRTSLNLAEKLGYEF
SHEYIAYEID