>1241361..1242044
MKLLIVEDEKKTGEYLTKGLTEAGFVVDLADNGLNGYHLAMTGDYDLIILDIMLPDVNGW
DIVRMLRSAN