>2606548..2606928
MKLDHDCVRHLLLEIETNKKIGEPLTEYNFKDNVVFGKYDFETVMYALLKLEEAKYVSVK
FGWEDGHIYG