>complement(27558..28088)
MKLCRCPICHSNITLDALIADDAGRELLSLVAQLPDFVARPMMGYISLFRPAKSDLSNSR
ALRLIGEVLELYKADHLLASALIECTTKLREKRQQHGDSKPLANHNYLKSVYKTLAVRNN
VAVSEPTANSEKAEPPREDVSAWYVERANQMLAQGKDPLGEKSPIAAKLRELGWKA