>complement(2031592..2032122)
MKLCRCPICHSNITLDALIADDAGRELLSLVAQLPDFVARPMMGYISLFRPAKSDLSNSR
ALRLIGEVLELYKADHLLASALIECTTKLREKRQQHGDSKPLANHNYLKSVYKTLAVRNN
VAVSEPTANSEKAEPPREDVSAWYVERANQMLAQGKDPLGEKSPIAAKLRELGWKA