>2740450..2740980
MKLCRCPICHSNITLDALIADDAGRELLSLVAQLPDFVARPMMGYISLFRPAKSDLSNSR
ALRLIGEVLELYKADHLLASALIECTTKLREKRQQHGDSKPLANHNYLKSVYKTLAVRNN
VAVSEPTANSEKAEPPREDVSAWYVERANQMLAQGKDPLGEKSPIAAKLRELGWKA