>1513565..1514176
MKKYELTEETTNIFGKTLHRIRATRDFSNVHAGDLGGFIEDERNLSHDENAWVSGKALVS
GEARVGGDAWVYGNARVGGDAWVYGNARVCGNALVGGNAWVGGNALVGGNAWVGGNARVC
GNALVKGPRDIYWISCIGSRDGTTTFFRNANNGISVSCGCFYGTIDEFAAAVTKTHGDNE
HAQAYRHAIEIAKLRIKLEDAES