>3452217..3452567
MKKNANNPYSKFRNGVERHVHHVATSASRSNSRYNLNETHATPDGHAVKQIGEHAWLIEK
AGIVVHKCPR