>2408710..2409213
MKKLYTSYGTYGFLNQIKINNPSHHLFQFSTADSSVIFEETEENTVLKSPSIYEVIKEIG
AFNEDHFYCA