>1424997..1425362
MKKLTLLSALLLSTVSLSAFADKGYYQNGGFTNSQQAVTQASQVSSMSDDQYVVLQGKLV
KQLDKDNFTFRDASGEITVDIDDDAWRGLNVTPNDEIRLYGEIDKSLVGTEVDVHRVEKV
N