>2360100..2360222
MKKFLNEHESKLLIFLFCFQVGALLSVTYIVAEWIKIFLK