>229241..229483
MKINTKNLVSITEANQNFSKVARLVDEQGSAVILKNNNPKYVLIKYTEFESEQNTDDENI
TEISKRIMSQNKKAYKELYK