>5220304..5220699
MKHTDIRAAVLDALELHEHGATLFDGRPVVFDEEDFPAVAVYLTDAEYTGEELDADTWRA
TLHIEVFLPAQVPDSELDQWMESRIYPAVTAIPALADLITTMVTQGYEYRRDDDMALWSS
ADLTYSITYEM